Walne Zgromadzenie PSKE

Dnia 15 sierpnia w Gdyni odbyło się walne wyborcze zebranie członków Polskiego Stowarzyszenia Klasy Europa.

Ustępujący Zarząd udzielił krótkiego sprawozdania za swojej działalności, po czym udzielono mu absolutorium.

Następnie przystąpiono do wyborów Zarządu na kolejną kadencję. Prezydentem został ponownie jednogłośnie wybrany Jan Pic, a członkami Jakub Mendys, Jarosław Płaszczyca, Szymon Ruban i Przemysław Małyszka. W komisji rewizyjnej znaleźli się Jerzy Sztyk, Łukasz Włoch i Lena Winiarska.

Walne zgromadzenie przyjęło uchwałę nadającą honorowe członkostwo trenerowi Janowi Szczyglewskiemu oraz ustępującemu v-ce prezydentowi Sławomirowi Kaczmarkowi.

Zgłoszono wniosek o zmianę statutu Stowarzyszenia dającemu pełne prawa wyborcze członkom powyżej 16 roku życia. Nowy Zarząd zobowiązał się do rozpoczęcia prac nad uaktualnieniem statutu. Postanowiono także, że PSKE złoży wniosek do Międzynarodowego Stowarzyszenia o zmianę przepisów klasowych tak, aby wymóg opłacenia składki był warunkiem klasowości jachtu.